انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران- اهداف و فعالیت‌ها
اهداف، چشم انداز و فعالیت های انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف و برنامه ها:

۱- پیشبرد و ارتقاء علم و گسترش و کاربرد فناوری های پیشرفته در زمینه سطح و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط.

۲- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بین محققان و مؤسساتی که به گونه‌ای با علم و تکنولوژی و مهندسی سطح سروکار دارند.

۳- برقراری ارتباط گسترده بین مراکز صنعتی و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور در زمینه علوم و تکنولوژی سطح.

۴- ارائه پیشنهادات در اجراء طرح‌ها و قراردادهای تولیدی و صنعتی به ارگان‌های اجرائی کشور.

۵- تشکیل گردهمایی‌های علمی و فنی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

۶- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش.

۷- ترغیب و تشویق پژوهشگران و صنعتگران و تجلیل از محققان و استادان برجسته کشور.

۸- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و انتقال دانش فنی.


فعالیت های انجام گرفته تا به امروز انجمن:

۱- انتشار مجله علمی-پژوهشی"علوم و مهندسی سطح"

۲- انتشار نشریه خبری پیام سطح.

۳- انتشار کتاب­های تخصصی در زمینه سطح.

۴- برگزاری همایش های ملی سالانه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران.

۵- فعالیت گروه­های تخصصی (آموزش های عملی) مثل پاشش حرارتی و...

۶- تدوین استانداردهای مهندسی سطح.

۷- اجرای پروژه ممیزی دفتر علم و فناوری ریاست جمهوری.

۸- برگزاری دوره­ها و کارگاه های آموزشی متعدد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران:
http://surfacesociety.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب