انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران- نشانی و تلفن انجمن
شماره تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دبیرخانه:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، دفتر انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
کدپستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱


تماس مستقیم:
تلفن و نمابر: ۳۳۹۱۲۷۸۷ - ۰۳۱

پست الکترونیکی:
issstcc.iut.ac.ir
infosurfacesociety.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران:
http://surfacesociety.ir/find-1.85.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب