انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران- مراکز علمی و تحقیقاتی
لینک مراکز علمی مرتبط

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

شورای انجمن های علمی ایران

مرکز پژوهش متالورژی رازی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران:
http://surfacesociety.ir/find.php?item=1.78.17.fa
برگشت به اصل مطلب