انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران- اعضای هیات مدیره انجمن
سازمان و مسئولین انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران از بدو تاسیس تاکنون

اعضای هیات مدیره دوره نهم (۱۴۰۱-۹۸):

۱) دکتر سید فخرالدین اشرفی زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان) - رئیس
۲) دکتر سید رضا شجاع رضوی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران) - نایب رئیس
۳) دکتر بهروز موحدی (دانشگاه اصفهان) - خزانه دار
۴) دکتر فاطمه سادات سیدان (دانشگاه صنعتی اصفهان)
۵) دکتر حسن علم خواه (دانشگاه بوعلی سینا)
۶) دکتر فرهاد شهریاری (دانشگاه صنعتی شیراز)
۷) دکتر مهدی احمدی (شرکت هسا)
اعضای علی البدل: دکتر مسعود برکت و دکتر عبدالمجید اسلامی
بازرسان: دکتر
علی اشرفی (بازرس اصلی) و دکتر احمد کیوانی (بازرس علی البدل)
دبیر اجرایی انجمن: مهندس نرگس عموسلطانی

مسئول اجرایی نشریه: مهندس  نرگس عموسلطانی


اعضای هیات مدیره دوره هشتم (۹۸-۹۵):

اعضای اصلی:
۱) دکتر سیدمهران نحوی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - رئیس
۲) دکتر رضا شجاع رضوی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان) - نایب رئیس
۳) دکتر بهروز موحدی (دانشگاه  اصفهان) - خزانه دار
۴) دکتر فخرالدین اشرفی زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان)
۵) دکتر احمد کیوانی (دانشگاه شهرکرد)
۶) دکتر محمدرضا رحیمی پور (پژوهشگاه مواد و انرژی)
۷) دکتر کوروش شیروانی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
اعضای علی البدل: دکتر بهنام لطفی و مهندس مهدی احمدی
بازرسان: دکتر فرید نعیمی (بازرس اصلی)


اعضای هیات مدیره دوره هفتم (۹۵-۹۲):
اعضای اصلی:
۱) دکتر سیدمهران نحوی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - رئیس
۲) دکتر علیرضا صبور  روح اقدم (دانشگاه تربیت مدرس)
۳) دکتر سعیدرضا بخشی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان)
۴) دکتر  محمدرضا رحیمی پور (پژوهشگاه مواد و انرژی)
۵) دکتر  رضا سلطانی (دانشگاه تهران)
۶) دکتر سیدرحمان حسینی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان)
۷) دکتر کریم زنگنه مدار (دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران)
اعضای علی البدل: دکتر بهروز موحدی و دکتر کوروش شیروانی
بازرسان: دکتر آرش فتاح الحسینی (بازرس اصلی)  و مهندس فرید نعیمی (بازرس علی البدل)اعضای هیات مدیره دوره ششم (۹۱-۸۸):
اعضای اصلی:
۱) دکتر مهدی صالحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - رئیس
۲) دکتر حسین ادریس (دانشگاه صنعتی اصفهان) - نایب رئیس
۳) دکتر سعیدرضا بخشی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان) - خزانه دار
۴) دکتر کریم زنگنه مدار (دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران)
۵) دکتر بهنام لطفی (دانشگاه شهید چمران اهواز)
۶) دکتر سیدرحمان حسینی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان)
۷) دکتر شاهین خامنه اصل (دانشگاه تبریز)
اعضای علی البدل: دکتر حمیدرضا سلیمی جزی و دکتر محمدرضا بهفروز
بازرسان: مهندس فرید نعیمی (بازرس اصلی)
و مهندس مجید قاسمی (بازرس علی البدل)


اعضای هیات مدیره دوره پنجم (۸۷-۸۴):
اعضای اصلی:
۱) دکتر فخرالدین اشرفی زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان) - رئیس
۲) دکتر مهدی صالحی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - خزانه دار
۳) دکتر محمودحیدرزاده سهی (دانشگاه تهران) -
۴) دکتر اعظم ایرجی زاد (دانشگاه صنعتی شریف)
۵) دکتر فتح الله کریم زاده (دانشگاه صنعتی اصفهان)
۶) دکتر عبدالحمید جعفری (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
۷) مهندس مهران نحوی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
اعضای علی البدل: دکتر محمدحسین فتحی و دکتر فرزاد محبوبی
بازرسان: مهندس مجتبی خلقی (بازرس اصلی)
و دکتر کیوان رئیسی (بازرس علی البدل)
اعضای هیات مدیره دوره چهارم (۸۳-۸۰):
اعضای اصلی:
اعضای هیات مدیره دوره سوم (۸۰-۷۷):
اعضای هیات مدیره دوره دوم (۷۷-۷۴):
اعضای هیات مدیره دوره اول (۷۴-۷۲):

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران:
http://surfacesociety.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب